Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulacje prawne

Chętnie udostępniamy Wam akty prawne traktujące o przepisach użytkowania pirotechniki – zarówno w kontekście imprez masowych, jak i dotyczących osób prywatnych. 
Jeśli któryś z aktów Cię interesuje – skontaktuj się z nami.

Dysponujemy i udostępniamy na zapytanie ekspertyzę prawną w przedmiocie oceny prawnej dopuszczalności wprowadzenia w drodze przepisów porządkowych przez organy samorządu gminnego zakazów lub ograniczeń w zakresie sprzedaży detalicznej

Artykuł dotyczący ekspertyzy zleconej przez Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki opublikowany w portalu Infor.pl:

CZYTAJ>>

Teksty aktów pełne

II OSK 268/08 – Wyrok NSA z 2008-06-04

Używanie fajerwerków w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie dla porządku i spokoju publicznego oraz życia i zdrowia ludzi. Natomiast rozciągnięcie tego rodzaju zakazu na miejsca inne niż publiczne nie znajduje uzasadnienia prawnego. 

II SA/Ke 588/17 – Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29

III SA/Łd 355/14 – Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

Tym samym zaskarżona uchwała wkracza w obszar regulacji ustawowej, celem jej modyfikacji i tym samym stanowi próbę lokalnej nowelizacji art. 51 kodeksu wykroczeń, co w każdym przypadku jest niedozwolone i uzasadnia stwierdzenie nieważności takiego aktu organu gminy.

IV SA/Po 1009/11 – Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

W ocenie Sądu sprawa ochrony porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego poprzez zakaz używania materiałów pirotechnicznych wkracza w zakres uregulowany art. 51 § 1 i art. 83 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń, a ochrona tych wartości i dóbr może być realizowana przez zastosowanie obowiązujących regulacji prawnych. Oznacza to, że wydanie przepisów porządkowych tej treści na terenie Miasta Międzychodu nie jest niezbędne i czyni Uchwałę Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11 grudnia 2007r. niedopuszczalną i sprzeczną z prawem.

Wykaz przepisów dotyczących cywilnych materiałów wybuchowych:

Tytuł Ustawy
Rozporządzenia
Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
2019/45
Tekst jednolity.
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
2002/1590 
(zmiany: 2005/667)
Rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Rozporządzenie w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
2002/1634 
(zmiany: 2016/808)
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.
2003/1577 
(zmian: 2012/1202)
Rozporządzenie w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie.
2005/1166 
(zmiany: 2010/1102)
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.
2019/382 
Tekst jednolity.
Rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych
Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wypełnienia
Rozporządzenie w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR/Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B
 

Wykaz przepisów unijnych:

Tytuł Dyrektywy Publikacja
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/29/UE
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona)
Published: 2013-06-12
OJ : JOL_2013_178_R_0027_01
CELEX : 32013L0029
DYREKTYWA 2007/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych
Published: 2013-07-04
CELEX : 02007L0023-20130704
CONSOLIDATION : 2007L0023/20130704
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) Rozporządzenie 1272/2008 – tekst skonsolidowany
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia Rozporządzenie 2017/542 – tekst skonsolidowany

NORMY

Numer normy: PN-EN 15947-1:2016

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 — Część 1: Terminologia

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Categories F1, F2, and F3 — Part 1: Terminology

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano różne terminy wiążące się z projektowaniem, konstrukcją, opakowaniem jednostkowym i badaniem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3.


Numer normy: PN-EN 15947-2:2016

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy 1, 2 i 3 — Część 2: Klasy i typy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Categories 1, 2, and 3 — Part 2: Categories and types of firework

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej ustalono sposób podziału wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na klasy i typy. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1, 2 i 3.


Numer normy: PN-EN 15947-3:2016

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 — Część 3: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Categories F1, F2, and F3 — Part 3: Minimum labelling requirements

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dotyczące etykietowania wyrobu i opakowania jednostkowego lub opakowania zestawu wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zgodnie z EN 15947-2:2015.


Numer normy: PN-EN 15947-4:2016

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 — Część 4: Metody badań

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Categories F1, F2, and F3 — Part 4: Test methods

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badań. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zgodnie z EN 15947-2:2015.


PN-EN 15947-5:2016

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 — Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Categories F1, F2, and F3 — Part 5: Requirements for construction and performance

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące konstrukcji, działania i opakowania jednostkowego lub opakowania zestawu wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3. Ma ona zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zgodnie z FprEN 15947-2:2015. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających materiały wybuchowe detonujące inne niż proch czarny lub mieszanina błyskowa. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaninę pirotechniczną, w której występuje którakolwiek z wymienionych poniżej substancji: — arsen lub związki arsenu; — heksachlorobenzen; — mieszaniny zwierające chlorany w ułamku masowym większym niż 80%; — mieszaniny chloranów i metali; — mieszaniny chloranów z czerwonym fosforem (z wyjątkiem użytych w świątecznych petardach, strzelających serpentynach lub pchełkach); — mieszaniny chloranów z żelazocyjankiem potasu; — mieszaniny chloranów z siarką (te mieszaniny są dopuszczalne tylko dla główek tarciowych); — mieszaniny chloranów z siarczkami; — ołów lub związki ołowiu; — związki miedzi; — biały fosfor; — pikryniany lub kwas pikrynowy — chloran potasu zawierający bromiany w ułamku masowym większym niż 0,15%; — siarka o kwasowości wyrażonej przez zawartość kwasu siarkowego w ułamku masowym większym niż 0,002%; — cyrkon o rozmiarze cząstki mniejszym niż 40 μm.


Numer normy: PN-EN 16261-1:2013

Tytuł normyWyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa F4 — Część 1: Terminologia

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, category F4 — Part 1: Terminology

Zakres: W normie zdefiniowano różne terminy wiążące się z projektowaniem, konstrukcją, działaniem, etykietowaniem i badaniem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4.


Numer normy: PN-EN 16261-2:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa F4 — Część 2: Wymagania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Category F4 — Part 2: Requirements

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa działania i opakowania ochronnego wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4 wymienionych w EN 16261-1. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występują którekolwiek z wymienionych substancji: – arsen lub związki arsenu; – polichlorobenzeny; – ołów lub związki ołowiu; – związki rtęci; – biały fosfor; – pikryniany lub kwas pikrynowy. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wyrobów zawierających materiały wybuchowe wojskowe lub przemysłowych środków strzałowych, z wyjątkiem prochu czarnego lub mieszanin błyskowych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wszystkie przepisy europejskie odnoszące się do substancji zakazanych.


Numer normy: PN-EN 16261-3:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa F4 — Część 3: Metody badań

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles – Fireworks, Category F4 – Part 3: Test methods

Zakres: Określono metody badań


Numer normy: PN-EN 16261-4:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasa F4 — Część 4: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania i instrukcje stosowania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Fireworks, Category F4 — Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dotyczące etykietowania i obowiązkowe instrukcje stosowania dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4.


Numer normy: PN-EN 16263-1:2015

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Inne wyroby pirotechniczne — Część 1: Terminologia

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Other pyrotechnic articles — Part 1: Terminology

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano różne terminy związane z projektowaniem, konstrukcją, działaniem, etykietowaniem i badaniem innych wyrobów pirotechnicznych, jakie zdefiniowano w dyrektywie 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych dla motoryzacji, naboi do osadzaków prochowych i urządzeń zapłonowych).


Numer normy: PN-EN 16263-2:2015

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Inne wyroby pirotechniczne — Część 2: Wymagania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Other pyrotechnic articles — Part 2: Requirements

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące konstrukcji i działania innych wyrobów pirotechnicznych, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów, urządzeń zapłonowych i naboi do osadzaków prochowych (PAT), następujących typów ogólnych: — flary; — urządzenia błyskowe; — generatory gazu; — grzejniki; — inne naboje; — urządzenia piromechaniczne; — rakiety i silniki rakietowe; — półprodukty wyrobów pirotechnicznych; — generatory dymu/mgły — emitery dźwięku/hałasu; — pirotechniczne dyspergenty cieczy. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów zawierających mieszaniny pirotechniczne, w których występują którekolwiek z wymienionych substancji: — arsen lub związki arsenu; — polichlorobenzeny; — związki rtęci; — ołów lub związki ołowiu (z wyjątkiem zawartych w urządzeniach zapłonowych); — biały fosfor; — pikryniany lub kwas pikrynowy. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych zawierających materiały wybuchowe detonujące inne niż proch czarny i/lub mieszaniny błyskowe, jeżeli te materiały wybuchowe detonujące: — mogą być łatwo wyekstrahowane z wyrobu pirotechnicznego, lub; — mogą zainicjować materiały wybuchowe kruszące, lub; — mogą detonować chociaż wyrób nie jest zaprojektowany do detonacji i wyrób należy do klasy P2.


Numer normy: PN-EN 16263-3:2015

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Inne wyroby pirotechniczne — Część 3: Klasy i typy

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Other pyrotechnic articles — Part 3: Categories and types

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano procedurę klasyfikacji innych wyrobów pirotechnicznych z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów, urządzeń zapłonowych i naboi do osadzaków prochowych (PAT).


Numer normy: PN-EN 16263-4:2015

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Inne wyroby pirotechniczne — Część 4: Metody badań

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Other pyrotechnic articles — Part 4: Test methods

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań innych wyrobów pirotechnicznych (z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów, naboi do osadzaków prochowych i urządzeń zapłonowych).


Numer normy: PN-EN 16263-5:2015

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Inne wyroby pirotechniczne — Część 5: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania i instrukcje stosowania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Other pyrotechnic articles — Part 5: Minimum labelling requirements and instructions for use

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dotyczące etykietowania i obowiązkowych instrukcji stosowania dla innych wyrobów pirotechnicznych (z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do pojazdów, naboi do osadzaków prochowych i urządzeń zapłonowych).


Numer normy: PN-EN 16256-1:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne teatralne — Część 1: Terminologia

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles – Theatrical pyrotechnic articles – Part 1: Terminology

Zakres: Zdefiniowano różne terminy wiążące się z projektowaniem, konstrukcją, opakowaniem jednostkowym i badaniem wyrobów pirotechnicznych teatralnych


Numer normy: PN-EN 16256-2:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne teatralne — Część 2: Klasy wyrobów pirotechnicznych teatralnych

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Theatrical pyrotechnic articles — Part 2: Categories of theatrical pyrotechnic articles

Zakres: W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano procedury kwalifikacji typów ogólnych, podtypów lub pojedynczych elementów wyrobów pirotechnicznych teatralnych do odpowiednich klas, T1 lub T2 i umieszczono je na wykazie.


Numer normy: PN-EN 16256-3:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne teatralne — Część 3: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Theatrical pyrotechnic articles — Part 3: Requirements for construction and performance

Zakres: W normie określono wymagania dotyczące konstrukcji, działania i opakowań jednostkowych wyrobów pirotechnicznych teatralnych różnych typów.


Numer normy: PN-EN 16256-4:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne teatralne — Część 4: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania i instrukcje stosowania

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles — Theatrical pyrotechnic articles — Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use

Zakres: W normie określono minimalne wymagania dotyczące etykietowania wyrobów i ich opakowań jednostkowych oraz instrukcji użycia wyrobów pirotechnicznych teatralnych różnych typów.


Numer normy: PN-EN 16256-5:2013

Tytuł normy: Wyroby pirotechniczne — Wyroby pirotechniczne teatralne — Część 5: Metody badań

Tytuł w języku angielskim: Pyrotechnic articles – Theatrical pyrotechnic articles – Part 5: Test methods

Zakres: Określono metody badań. Norma ma zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych teatralnych zaklasyfikowanych do klasy T2, T1 do użytku wewnątrz i T1 do użytku na zewnątrz